Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Odstąpić od umowy można poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Może być ono wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacje i zwroty

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację można zgłosić pisemnie na adres Waleriana.pl Monika Ozimina Joanna Rypuła s.c., ul. Tarnogajska 18/102, 50-515 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@waleriana.pl.

W reklamacji powinny być zawarte następujące informacje:

  • zwięzły opis wady,
  • okoliczności (w tym data) wystąpienia reklamacji,
  • dane Klienta składającego reklamację,
  • żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.